Apr 122007
 

لاليشکو
د اجمل خټک د کتاب د افغان ننګ څخه

د پيښور جيل کې څه دوه زره قيديان وو ـ خو په ټولو کې ښکاره يو ښکلے ځوان افغان
قيدي وۀ ـ چې د جيل هرې احاطې ، بارک ، لنګر ، کارخانې ، بي کلاس او پانسي ګهاټ ته
ورتلے شو ـ او لکه د نورو قيديانو دده په ګرځيدو راګرځيدو هيڅ بنديز نه وۀ ـ دغه
شان دده نه هيڅ مشقت هم نه اخستے کيدو ـ بلکه د جيل د سپرټينډنټ (رئيس) نه واخلې تر
هر سپاهي او هر قيدي ، هر چا به دده سره ټوقې ويشتې کولې ـ هر چا چې به ليدو ، آواز
به ئې پرې اوکړو ـ لاليشکو! څنګه ئې؟ او لاليشکو به په غوږ لاس کيښو ، په کندهاري
طرز کې به ئې يوه ښکلې ټپه پورته کړه او بيا به په ګډا شو او په مخه به يوی خوا ته
لاړو ـ

Continue reading »

Apr 012007
 


ژوبل احساس


زموږ د کلي په لوۍ بازار کې د لاری دواړو غاړو ته د ريړۍ (ګاډيو) قطارونه ولاړ دي –
څوک سبزي خرڅوي ، څوک ميوه دانه او څوک منياري وغيره – دوۍ دومره ګڼه ګوڼه جوړه کړې
وي چې په لاره تګ راتګ اسان نه وي ـ
په دې بازار کې يوه زړه غوندې ريړۍ د څه مودې نه اوړي راوړي ـ دا ريړۍ دومره زړه ده
چې يوه پايه ئې يوه خوا ته کږه وږه روانه وي اؤ بله پايه ئې بلې خوا ته ، او چې سړے
ورته ګوري نو وايي ـ دغه ده راغورزي ـ

Continue reading »

Mar 182007
 

دا ورځ
نن چې د کوهاټ په نوي ښار کې د قموس ګل خټک د کور د ښادۍ په لړ کې هلته ورتلم نو د کور لاره راته نه وه معلومه – د يو دوکاندار سره اودريدلو او د کور د درک تپوس مو ترې کولو – په دې کې مې يو لس کلن هلک او نهـ کلنې جينۍ ته خيال شو – دا ورور خور لګيا وو ، هلته يې زاړه کاغذونه ، زاړه ډبلي ټيمان ، زړې څپلۍ او هډوکي په منډه منډه ټولول – د ورو په شا يو ټيم تړلے وۀ – هغې ته يې غورزول – او د خور لاسو کې يوه زړه غوندې بوجۍ (تيلۍ) وه ، هغې کې يې اچول – ما ورته په غور اوکتل – نو دا څيزونه چې دوۍ ټولوي ، نو دوۍ دې ته نه ګوري چې څومره ګنده ، څومره زاړه يا څومره بد بويه دي – خو چې په نظر يې راشي نو ورور د خور نه مخکې کيږي او خور د ورور نه وړاندې کيږي – راپورته کوي يې او جمع کوي يې – او چې دې ماشومانو ته ګورم نو افغاني ملي زاړه ولې ، درانه کالي (لباس) ئې اغوستے دے – هلک سرتور دے ،د جينۍ يو سپوټے په سر دے – د دواړه دې خيرنو ، زړو او شليدلو جامو ته چې ګورم او ددوۍ څهرو ته ګورم نو ددی لنډۍ يا مصرې په معنی پوهـ شم چې
ځان يې زړو جامو کې جوړ کړو
لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وينه

Continue reading »

Mar 042007
 

کابلے ډاکټر
اجمل خټک
زه د واه آرډيننس فيکټرۍ قبلې غاړې ته د لوۍ شاهي سرک په خوا کې په يو کلي کې ميلمه ووم- چې زه په کوم کټ کې ناست ووم ، نو د هغې وړاندې ددې ديرې (حجرې) ديوال و . ديوال ډير اوچت نه و ، نو باهر يوه دروازه لګيدلې وه – او په هغې ليک و (دکتور ګلاب) – ما چې دا اولوستل نو ذهن ته مې دا خبره راغلله چې دا د دکتور اصطلاح خو د افغانستان ده ، نو دا ګلاب ضرور افغانے دے – ماسره کوربه ملک صيب ناست و – د هغه نه مې تپوس اوکړو – چې دا مخامخ کور د چا دے؟ هغه زر ځواب راکړو ، چې دا د يو کابلي ډاکټر دے –

Continue reading »

Mar 022007
 
Dr. Yaseen Iqbal Yousafzai

Being a popular name in Pakistani politics, Ajmal Khattak has seen many ups and downs throughout his long political career extending to about half a century. His life is full of tortures and sufferings he went through at the hands of various governments and decades-long self-exile but his association with leftist ideologies has always earned him more public criticism than support.

Being a supporter of Pakhto plus Islamic philosophy in Pakhtun politics, I always criticise un-Islamic political philosophies (including the one supported by Khattak) for a nation full of Islamic and Pakhtun valour but his contribution to Pakhto language as a legendry revolutionary and nationalist poet and writer will always keep his name shining like a unique star in the sky of Pakhto literature.

Continue reading »